HTML/XHTML Character Entities
(Appendix of "HTML/XHTML in one page")
Google
   
   – − °° ΔΔ αα ÀÀ àà ÇÇ
€ — ±± ºº ΛΛ ββ ÁÁ áá çç
¢¢ … √ ªª ΘΘ γγ  ââ ÐÐ
££ §§ ∞ ¹¹ ΞΞ δδ Ãà ãã ðð
¥¥ ¶ ∝ ²² ΠΠ εε ÄÄ ää ÑÑ
¤¤ † ×× ³³ ΣΣ ζζ ÅÅ åå ññ
ƒƒ ‡ ÷÷ ¼¼ ΦΦ ηη ÆÆ ææ ŠŠ
©© ¡¡ ∼ ½½ ΨΨ θθ ÈÈ èè šš
®® ¿¿ ≈ ¾¾ ΩΩ ιι ÉÉ éé ßß
™ ‰ ≅ ∴ ∇ κκ ÊÊ êê ÞÞ
• ·· ≡ ◊ ∫ λλ ËË ëë þþ
<&lt; &lsquo; &le; &cap; &sum; μ&mu; Ì&Igrave; ì&igrave; ´&acute;
>&gt; &rsquo; &ge; &cup; &prod; ν&nu; Í&Iacute; í&iacute; ¨&uml;
&lsaquo; &sbquo; &ne; &and; &sube; ξ&xi; Î&Icirc; î&icirc; ¸&cedil;
&rsaquo; &ldquo; &prime; &or; &supe; ο&omicron; Ï&Iuml; ï&iuml; ˆ&circ;
«&laquo; &rdquo; &Prime; &isin; &sub; π&pi; Ò&Ograve; ò&ograve; ˜&tilde;
»&raquo; &bdquo; &weierp; &notin; &nsub; ρ&rho; Ó&Oacute; ó&oacute; Ґ&#1168;
"&quot; ¬&not; &image; &ni; &sup; ς&sigmaf; Ô&Ocirc; ô&ocirc; ґ&#1169;
&&amp; ¦&brvbar; &real; &ang; &oplus; σ&sigma; Õ&Otilde; õ&otilde; І&#1030;
µ&micro; ­&shy; &alefsym; &spades; &otimes; τ&tau; Ö&Ouml; ö&ouml; і&#1110;
&oline; ¯&macr; &sdot; &clubs; &lceil; υ&upsilon; Ø&Oslash; ø&oslash; Ї&#1031;
&frasl; &ensp; &lowast; &diams; &rceil; φ&phi; Œ&OElig; œ&oelig; ї&#1111;
&part; &emsp; &crarr; &hearts; &lfloor; χ&chi; Ù&Ugrave; ù&ugrave; Є&#1028;
&perp; &thinsp; &uarr; &uArr; &rfloor; ψ&psi; Ú&Uacute; ú&uacute; є&#1108;
&empty; &zwnj; &darr; &dArr; &lang; ω&omega; Û&Ucirc; û&ucirc; &#8362;
&forall; &zwj; &larr; &lArr; &rang; ϑ&thetasym; Ü&Uuml; ü&uuml; &#9786;
&exist; &#8252; &rarr; &rArr; &#9792; ϒ&upsih; Ý&Yacute; ý&yacute; &#9787;
&#8708; &#8470; &harr; &hArr; &#9794; ϖ&piv; Ÿ&Yuml; ÿ&yuml; &#9608;
See also: HTML, URL Encoded Characters, The Unicode Character Code Charts By Script, Free Fonts
Other projects of manual.su: Freeware, HTML, CSS, XML, MathML, DTD, JavaScript, W3C DOM, SSI, SQL, UTF, Chemistry, Free fonts, Cheat sheets
Other projects of Itlibitum, Corp.: Polls, Free icons, Picture Of The .net, Lovedrome, Main page, Tell friends
Other projects of friends: Investment, Password Manager, Open Class Library, Close Labs of Bots, Gift Ideas, Email reminder, Software development, Software outsourcing, Offshore outsourcing, Quebec and Canada, Translation of formulas to images, The Last Combat
Thanks Moon aka Sun 2006-2007 HTML.SU, MANUAL.SU Itlibitum, Corp.